EN Standartları KlavuzuAB sertifikalı el korumasını düzenleyen EN Standartlarıyla ilgili Ansell'in özet klavuzu.

İçindekiler

KKD Mevzuatı
KKD 89/656/EEC’ye Uyum Sağlanması
Yeni KKD Yönetmeliğine Uyum Sağlanması
Koruyucu Eldivenler için Genel Koşullar
Mekanik Koruma
Kimyasallardan ve Mikroorganizmalardan Koruma 
Termal Koruma
Radyoaktif Kontaminasyon ve İyonlaştırıcı Radyasyon Koruması
Elektrostatik Koruması 
Elektrik İzolasyonu Koruması 
Kaynak Koruması 
Diğer Düzenlemeler

KKD Mevzuatı Hakkında

Avrupa Bakanlar Konseyi 1989 - 1990 döneminde Avrupa Komisyonu tarafından yapılan, sağlık ve güvenlikle ilgili yeni bir Direktifle ilgili çerçeve çizilmesine dair bir öneriyi kabul etmiştir. Bu direktifte spesifik ve önemli bir hedef yer alıyordu: bütün Avrupalı işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi. En iyi uygulamalarla ilgili bu taahhüt, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili genel kuralları tanımlayan ve 89/391/EEC olarak bilinen, yasal olarak bağlayıcı bir Çerçeve Direktifin bir parçasıdır. Direktif 89/391/EEC, şirketlerin işgücünün esenliğini güvence altına alma sorumluluğunu işverene yüklemektedir. Buna uyum sağlayabilmek için işverenlerin işçilerine, yapacakları işler için en yüksek kalitede, Direktife uygun ve ilgili bütün güvenlik standartlarını karşılayan koruyucu eldivenler temin ettiklerini kanıtlamaları şarttır.
89/391/EEC çeşitli alt Direktiflerle desteklenmektedir.

Direktif 89/656/EEC, diğer adıyla, “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Direktifi” koruyucu donanım kullanımını doğrudan düzenlemektedir.

KKD 89/656/EEC’ye Uyum Sağlanması

Direktifte yer alan ve işverenler üzerine önemli sorumluluklar yükleyen dört maddeye özellikle dikkat edilmelidir:

MADDE 3 uyarınca, risklerden kaçınılamayan durumlarda Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılacaktır. Risk düzeylerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için bütün işyerlerinde temel risk tespitlerinin gerçekleştirilmesi zorunlu ve şarttır.

MADDE 4 uyarınca, işverenin işyerinde değerlendirilen riskler hakkında işçilerini bilgilendirmesi, uygun ve tam olarak işe yönelik AB standartlarına uyumlu KKD’yi temin etmesi ve KKD kullanımıyla ilgili yeterli talimatları vermesi şarttır. İşverenlerin bütün KKD’nin yalnızca imalatçı tarafından öngörülen amaç doğrultusunda ve imalatçının talimatlarına uygun olarak kullanılmasını temin etmesi şarttır.

MADDE 5 işverenin aşağıdakileri yapmasını zorunlu kılmaktadır: 1. İşyeri tehlikelerinin denetlenmesi ve çalışanların karşı karşıya olduğu risk düzeyinin tespiti. 2. Çalışanları korumak amacıyla eldivenlerin sahip olması gereken özelliklerinin tanımlanması. 3. İşyerinde kullanılan bütün eldivenlerin KKD Direktifine uygun olmasının güvence altına alınması. 4. Kullanılabilecek çeşitli koruma türlerinin faydalarının karşılaştırılması. 5. Tespitlerin ve belirli bir eldiven türünün seçilmesiyle ilgili nedenlerin kayıtlarının eksiksiz biçimde tutulması. Örneğin yeni bir kimyasal veya endüstriyel prosesin kullanılmaya başlanmasına bağlı olarak risk herhangi bir şekilde değişecek olursa, tespit ve seçim sürecinin tekrar 6. edilmesi şarttır.

MADDE 6 Son olarak, Üye Devletlerin; KKD kullanımının zorunlu kabul edileceği işyeri durumları için yazılı kurallar getirmesini zorunlu kılmaktadır. İşverenler bu kuralların bilincinde olması ve kurallara tam olarak uymaları konusunda zorunlu olacaktır. İşverenlerin düzenlemelere uyumlu kalabilmek için yalnızca yürürlükteki KKD mevzuatına ve ilgili güvenlik standartlarına tam olarak uygun olmakla kalmayıp aynı zamanda iyi kaliteli olduğu açıkça ortaya konabilen ve amaçlanan göreve en uygun olan Kişisel Koruyucu Donanımı seçmeleri şarttır.

Yeni KKD Yönetmeliğine Uyum Sağlanması

Mart 2016 tarihinde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu; Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni bir KKD Yönetmeliğini değiştirerek onaylamıştır. Bu Yeni KKD Yönetmeliği, 1992 yılında getirilen 89/686/EEC sayılı ilk KKD Direktifinin yerini alacaktır.

Bu yeni Yönetmelik artık,özel amaçlı eldivenler (ör., ısıya karşı özel üretimi yapılan fırın eldivenleri gibi) ve KKD satan distribütörler için geçerli olacaktır. Yönetmelik, bir kurum içi üretim kontrol sistemi gereği ve azami 5 yıl süreyle geçerli Tip muayenesi sertifikaları gibi ilave konfor değerlendirmesi koşullarını da getirmektedir. Yönetmelik ayrıca, tedarik zincirinde yer alan her bir ekonomik operatör için özel koşulların yanı sıra Kullanım Talimatları ve Uygunluk Beyanlarıyla bağlantılı ilave dokümantasyon koşullarını da getirmektedir. Yeni KKD düzenlemesi şimdi risk tanımlarına dayalı üç sınıf belirtmektedir.

Kategori I:   

Minimal Risk Düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde (ör. temizlik eldivenleri) üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir.

Kategori II:

I ve III numaralı Kategorilerde listelenenler dışındaki riskler Orta düzeyde risklere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış bulunan KKD (ör., kesilme, delinme ve aşınma koruması gerektiren genel kullanım eldivenleri), bir onaylı kuruluşun bağımsız testlerine ve sertifikasyonuna tabi tutulmak zorundadır. Yalnızca bu onaylanmış kuruluşlar CE işareti verebilir. Uygun bir CE işareti taşımayan eldivenler satılamaz ve kullanılamaz. Onaylı kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen Kullanma Talimatı üzerinde mutlaka yer almalıdır.

Kategori III:

Ölüme veya sağlıkta geri döndürülemez bozulmaya yol açabilecek çok ciddi riskler En üst seviyedeki risklere (ör., kimyasallar, biyolojik ajanlar, elektrik çarpması ve enerjili iletim hatlarında çalışma) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan KKD’nin de bir onaylı kuruluş tarafından teste tabi tutulması ve sertifikalandırılması şarttır. Ayrıca, üretimin homojenliğinin garanti altına alınması amacıyla imalatçı tarafından kullanılan kalite güvencesi sisteminin de bağımsız olarak denetlenmesi şarttır. Bu değerlendirmeyi gerçekleştirilen kuruluşun da Kullanım Talimatlarında yer alması ve CE işaretinin yanında yer alan bir numarayla kimliğinin belirtilmesi şarttır; söz konusu durumda bu sayı 0493’tür.

Koruyucu Eldivenlerle İlgili Genel Koşullar

Ürünlerimizin her birinin ürün yapısı, konforu, etkinliği ve işaretlemesi ile ilgili koşulları karşıladığı ve çoğu zaman bunların ötesine geçtiğinden emin olabilirsiniz.

Koruyucu eldivenlerle ilgili genel koşullar

Standart EN 420:2003

Kapsam Bu standart, tüm koruyucu eldivenler için geçerli olan eldiven tasarımı ve yapısı, zararsızlığı, konforu, etkinliği, işaretlemesi ve bilgileri ile ilgili genel koşulları tanımlamaktadır.

Bu standart ayrıca, kol koruma ekipmanlarına da uygulanabilir. Başlıca noktaları aşağıda verilmiştir. Son derece ihtisaslaşmış uygulamalar için tasarlanmış olan elektrikçi veya cerrahi eldivenleri gibi bazı eldivenler diğer cok daha sıkı ve işe özgü standartlara tabidir. (Talep üzerine bunların detayları temin edilebilir.) Tanım Eldiven eli veya elin herhangi bir kısmını tehlikelerden korumak üzere tasarlanmış bulunan bir kişisel koruyucu donanım ürünüdür. Önkolun (Kolun dirsekle bilek arasındaki kısmı) veya kolun bir kısmını da kapsayabilir. Performans düzeyleri bir eldivenin belirli bir testte nasıl bir performans sergilediğini ve söz konusu testin sonuçlarının hangi derecelendirmeye sahip olduğunu gösterir.

Düzey 0:  eldivenin test edilmediğini veya minimum performans düzeyinin altında kaldığını belirtir. Daha yüksek sayılar daha yüksek performans seviyelerini göstermektedir.

X performans seviyesi, test metodunun eldiven numunesi için uygun olmadığı anlamına gelir. 


Koşullar

Eldiven yapısı ve tasarımı


• Eldivenlerin öngörülebilir son kullanım koşullarında mümkün olan en yüksek düzey korumayı sağlaması şarttır.

• Eldiven dikiş içeriyorsa, bu dikişlerin mukavemeti, eldivenin genel performansını düşürmemelidir.


Zararsızlık

• Bu eldivenler kullanıcıya herhangi bir zarar vermemelidir.

• Eldivenin pH değeri 3,5 ila 9,5 arasında olmalıdır.

• Krom (VI) içeriğinin algılama eşiğinin altında (< 3 ppm) olması gerekmektedir.

• Doğal lateks eldivenler EN 455-3 uyarınca ekstrakte proteinler üzerinde test edilecektir


Temizlik Talimatları

Bakım talimatları sağlanmış ise önerilen maksimum temizleme döngüsü sayısının ardından performans seviyeleri düşmemelidir.


Elektrostatik Özellikler

• Elektrostatik deşarj risklerini azaltmak için tasarlanmış anti-statik eldivenler
• EN 1149 uyarınca test edilecektir.
• Elde edilen test değerleri kullanım talimatlarında belirtilecektir.
• Elektrostatik piktogramı KULLANILMAYACAKTIR.

Su Buharı İletimi ve Emilimi

• Gerekirse, eldivenler su buharı geçirgenliğine (5mg/cm².h) izin verecektir.
• Eğer bir eldiven su buharı iletimini içermiyorsa, en az 8 saat boyunca 8 mg/cm2 koşulunu sağlamalıdır.

İşaretleme ve Bilgilendirme

Eldivenin işaretlenmesi

• Her bir eldiven aşağıdakiler ile işaretlenmiş olmalıdır:

- Üreticinin adı
- Eldiven ve ebat tanımı
- CE işareti
- Uygun piktogramlara eşlik eden ilgili performans düzeyleri ve EN standardına referans


• İşaretlemeler, eldivenin kullanım ömrü boyunca okunabilir olmalıdır. Eldivenin karakteristik özellikleri gereğince eldivenin işaretlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, işaretlemeler ilk ambalaj kabında belirtilmelidir.


Eldivenleri içeren ilk ambalajın işaretlenmesi

• Üretici veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven ve ebat tanımı
• CE işareti
• Kullanım bilgisi - basit tasarım: ‘Yalnızca minimal riskler içindir’ - orta tasarım ya da karmaşık tasarım: ilgili piktogramlar
• Koruma elin bir kısmıyla sınırlıysa, bu durum belirtilecektir (ör., ‘yalnızca avuçiçi koruması stilidir’).
• Nereden bilgi edinilebileceğine dair referans.


Standart EN 420:2003

Koruyucu eldivenlerle ilgili genel koşullar

Kullanım talimatları 

• İmalatçı veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven tanımı
• Mevcut ebat aralığı
• CE işareti
• Bakım ve saklama talimatları
• Kullanım talimatları ve sınırlamaları
• Eldivende kullanılan ve alerjilere neden olduğu bilinen malzemelerin listesi
• Eldivende bulunan bütün malzemelerin listesi talep üzerine kullanıma sunulacaktır
• Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresiEldiven Beden Tablosu

Doğru ebat eldiven konforu bakımından elzemdir. Eldiven boyunu belirlemenin en ideal yolu elin çevresinin mezura ile ölçülmesidir. Avuçiçi çevresini en geniş noktasından bir mezura ile ölçün (mm veya inç cinsinden).

Ellerin bu şekilde ölçülmesi el ebadındaki tüm olası varyasyonlara karşılık gelemez. Örneğin, bir işçinin parmakları ortalamadan daha uzun veya kısa olabilir. Bu durumda, ölçülen el ebadından yarım ebat veya tam ebat büyük veya küçük olan eldivenler ele daha rahat oturabilir.


eldiven beden ölçü tablosu


Mekanik Koruma

Cildi aşındırabilen, kesebilen veya delebilen nesnelere karşı korumaya, konfordan ve işin gerektirdiği el becerisinden ödün vermeksizin ihtiyaç duyan işçilerin kullandığı eldivenlerle ilgili kılavuz ilkeler.


Mekanik risklere karşı koruma sağlayan eldivenler


Standart EN 388:2016


             Kapsam

Bu standart; aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın neden olduğu fiziksel ve mekanik agresyonlarla ilgili olarak bütün koruyucu eldivenler için geçerlidir.


Tanım ve Koşullar

Mekanik tehlikelere karşı koruma; bir piktogramı takip eden ve her biri spesifik bir tehlikeye karşı test performansını temsil eden 5 veya 6 performans seviyesi ile ifade edilir.

Beşinci konumda bulunan harf, bir ISO Kesilme Direnci düzeyine karşılık gelir.

Darbe koruması sağladığı konusunda sertifikalandırılmış bulunan eldivenler için altıncı konumda bir “P” harfi yer alır.‘Mekanik riskler’ piktogramına 6 performans seviyesi eşlik eder (a-f).


a. Aşınma Direnci Eldiven numunesini aşındırmak için gereken tur sayısı esas alınır.

b. Bıçak Kesiği Direnci Sabit bir hızda eldiven numunesini kesmek için gereken döngülerin sayısı esas alınır.

c. Yırtılma Direnci Numuneyi yırtmak için uygulanması gereken kuvvet miktarı esas alınır.

d. Delinme Direnci Standart ebat bir delici (point) ile numunede delik açmak için gereken kuvvet miktarı esas alınır.

e. ISO Kesilme Direnci Belirtilen koşullar altında spesifik bir kesilme testi makinası (yani, Tomodynamometer) kullanılarak bir numuneyi kesmek için gereken kuvvet esas alınır.

f. EN Darbe Koruması Numune, düşürülen bir yüke maruz kaldığında ölçülen enerji ve kuvvet iletimi esas alınır.


performans düzeyi derecelendirmesi


Kimyasallardan ve Mikroorganizmalardan Koruma


Tehlikeli kimyasallar ve/veya mikroorganizmalardan korunma ihtiyacı olan işçiler tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili kılavuz ilkeler.


Standart prEN ISO 374:2016


Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan eldivenler


Kapsam


Bu standart, eldivenlerin kullanıcıyı kimyasallardan ve mikroorganizmalardan koruma kabiliyetini belirlemektedir.


Tanımlar


Penetrasyon

Penetrasyon (nüfuz etme); bir kimyasal ve/veya mikroorganizmanın koruyucu bir eldiven materyalindeki gözenekli malzemeler, dikişler, iğne delikleri ve diğer kusurlar üzerinden moleküler olmayan bir düzeydeki hareketidir.

Geçirgenlik

Eldivenlerin içinde bulunan kauçuk ve plastik filmler kimyasallara karşı bariyer (engel) teşkil eder.

Bu nedenle geçirim sürelerinin veya tehlikeli sıvının ciltle temas etmesi için geçen zamanın ölçülmesi önemlidir.

Test edilen her bir kimyasal madde, 0 ila 6 arasındaki bir geçirim süresi performansı cinsinden sınıflandırılır.

geçirgenlik süresi

Degradasyon

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler bazen sünger işleri görerek sıvıları emer ve cildi bu sıvılarla karşı karşıya bırakır.

Bu, eldiveni degrade eder (bozar). Degradasyon, bir koruyucu eldiven malzemesinin bir veya daha çok özelliğinin bir kimyasalla temas neticesinde sağlığa zararlı bir biçimde değişmesidir.

Degradasyon emareleri arasında dökülme, şişme, dağılma, gevreme, renk değişmesi, boyut değişmesi, görünüm değişmesi, sertleşme, yumuşama, vs. bulunmaktadır.


Koşullar


Kimyasallardan koruyucu eldivenler:Penetrasyon:

Bir eldiven bir hava veya su sızdırma testine tabi tutulduğunda sızdırma yapmayacaktır.

Geçirgenlik:

Eldiven Tip C kısım 1’de tanımlanan kimyasallar listesindeki kimyasallardan biri karşısında en az Seviye 1 (10 dakikadan fazla) olmak üzere minimum koşullarını karşılayacaktır.

Degradasyon:

Kimyasal temasından sonraki delinme direnci değişimi, eldiven üzerinde iddia edilen bütün kimyasallar için teste tabi tutulacaktır ve sonuç, kullanım talimatlarında belirtilecektir.

Uzun eldivenler:

Kimyasal koruyucu eldivenin uzunluğu ≥ 40 cm ise manşet kısmı da geçirgenlik bakımından test edilmelidir.


Mikroorganizmalardan koruyucu eldivenler:


Penetrasyon:

Bakteriler ve mantarlara karşı koruma iddiasında bulunuluyorsa bu eldivenlerle ilgili koşullar kimyasallardan koruyucu eldivenlerle aynıdır.

Virüs koruması:

Virüs koruması iddiasında bulunuluyorsa bu eldivenler ISO 16604 uyarınca ek bir teste tabi tutulur.

Uzun eldivenler:

Kimyasal koruyucu eldivenin uzunluğu ≥ 40 cm ise manşet kısmı da virüs penetrasyonu bakımından test edilmelidir.


Standart prEN ISO 374:2016

    


Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan eldivenler


Kimyasallardan Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Tip A ve Tip B eldivenler için ‘kimyasala dirençli’ eldiven piktogramına, kodlama harfleri eşlik etmelidir.

C tipi olarak işaretlenen eldivenler için herhangi bir kodlama harfi kullanılmaz. Bu kodlama harfleri standartta tanımlanan bir kimyasallar listesine atıfta bulunmaktadır (bir sonraki sayfaya bakınız).

Tip C eldiven için minimum geçirim süresi, listedeki bir kimyasal için 10 dakika, Tip B için en az 3 kimyasal için 30 dakika ve Tip A için en az 6 kimyasal için 30 dakikadır.


İşaretleme ve Bilgilendirme

• CE işareti
• Bakım ve saklama talimatları
• Kullanım talimatları ve sınırlamaları
• İddia edilen kimyasallarla ilgili degradasyon sonuçları
• Eldivende kullanılan ve alerjilere neden olduğu bilinen malzemelerin listesi
• Eldivende bulunan bütün malzemelerin listesi talep üzerine kullanıma sunulacaktır
• Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi

tanımlı kimyasallar

Standart EN 374:2016


Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan eldivenler

Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu eldivenler için biyolojik tehlike piktogramı uygulanır. Bunun için koruyucu eldivenin EN374-2:2013 uyarınca sızdırmazlık testine tabi tutulması şarttır.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma için biyolojik tehlike piktogramına, alt kısımdaki “VIRUS“ ifadesi eşlik eder. Bu koruyucu standart için eldivenin, bakteri ve mantarlar için EN 374-2:2013 uyarınca test edilmesi ve ISO 16604:2004 (Metot B) uyarınca bakteriyofaj penetrasyon testine tabi tutulması şarttır.


Standart EN 16778:2016


Eldivenlerdeki dimetilförmamiti (DMF veya DMFa) ölçmek için


Kapsam

Bu standart eldiven malzemelerindeki dimetilformamidin (CAS 68-12-2) tayini için bir test metodu ortaya koymaktadır.


Tanım

Sıklıkla DMF, DMFa veya DMFo şeklinde kısaltılan dimetilformamid; inhalasyon yoluyla tehlikeli olan ve ayrıca cilde nüfuz edebilen uçucu bir solventtir.

Dermal temas maruziyeti ile ilgili herhangi bir spesifik mevzuat kılavuzu halen mevcut değildir.

EN 16778 Standardı, eldiven malzemelerindeki DMFa içeriğinin ölçülmesine yönelik uyumlaştırılmış bir test metodu sağlamaktadır (bir zorunluluk veya sınırlama DEĞİLDİR).


Test Metodolojisi

Bir çift eldivenden alınan iki test numunesi – aşağıdaki çizimde gösterildiği biçimde – bu standartta tanımlanan spesifik koşullar altında test edilir.


Ekstraksiyon aracı olarak metanol kullanılarak 70 °C’de 30 dakika boyunca ekstraksiyon gerçekleştirilir. Daha sonra DMFa gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi kullanılarak analiz edilir ve ölçülür. Sonuç, elde edilen iki değerin ortalaması bazında bulunur ve talep üzerine temin edilebilir.


Termal Koruma


Sıcaktan, soğuktan veya ateşten veya diğer termal koşullardan korunma ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili kılavuz ilkeler.Standart EN 407:2004


Sıcak ve/veya ateş tehlikelerine karşı koruma sağlayan eldivenler

Kapsam

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenler için termal performansı belirler.

Tanımlar ve Koşullar

‘Isı ve alev’ piktogramına 6 performans seviyesi eşlik eder:

Alevlenebilirlik Direnci (performans düzeyi 0–4)

Kıvılcım kaynağının ortadan kaldırılmasından sonra malzemenin yanmaya ve parlamaya devam ettiği süre esas alınır. 15 saniye uzunluğundaki bir kıvılcım alma süresinin ardından eldivenin dikişleri açılmayacaktır.


Temas Isısı Direnci (performans düzeyi 0–4)

Kullanıcının en az 15 saniye boyunca hiçbir acı hissetmediği sıcaklık aralığı (100 –500 °C) esas alınır. EN 3 veya üstü bir düzey elde edilirse, ürün alevlenebilirlik testinde en az EN düzey 3 kaydı sağlayacaktır. Aksi takdirde, maksimum temas ısısı seviyesi, seviye 2 olarak rapor edilecektir


Konvektif Isı Direnci (performans düzeyi 0–4)

Eldivenin bir alevden gelen ısı transferini ne kadar süreyle geciktirebildiği esas alınır. Bir performans düzeyi yalnızca, alevlenebilirlik testinde 3 veya 4 performans düzeyi elde edilirse belirtilecektir.


Radyan Isı Direnci (performans düzeyi 0–4)

Eldivenin bir radyan ısı kaynağına maruz kaldığında ısı transferini ne kadar süreyle geciktirebildiği esas alınır. Bir performans düzeyi yalnızca, alevlenebilirlik testinde 3 veya 4 performans düzeyi elde edilirse belirtilir.

Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Direnç

(performans düzeyi 0–4)  Eldiven numunesini belirli bir düzeye kadar ısıtmak için gereken erimiş metal damlası sayısı. Bir performans düzeyi yalnızca, alevlenebilirlik testinde 3 veya 4 performans düzeyi elde edilirse belirtilir.


Büyük Miktarlarda Erimiş Metale Direnç

(performans düzeyi 0–4) Doğrudan eldiven numunesinin altına yerleştirilen simüle edilmiş bir cilt boyunca yumuşama veya iğne delikleri oluşması için gereken metal miktarı. Metal damlacıkları eldiven malzemesine yapışık kalırsa veya numune alev alırsa bu test başarısız sayılır.

Bütün EN 407 dereceli eldivenler ayrıca, aşınma ve yırtılma için en az performans düzeyi 1 elde etmek zorundadır.


Standart EN 511:2006


Soğuktan koruma sağlayan eldivenler

Kapsam

Bu standart, -50 °C'ye kadar konvektif soğuk ve temas soğuğuna karşı koruma sağlayan bütün eldivenler için geçerlidir.

Tanımlar ve Koşullar

Soğuğa karşı koruma, bir piktogramı takip eden ve spesifik koruma niteliklere ilişkin üç performans gösteren bir seri ile ifade edilir.

‘Soğuk tehlikesi’ piktogramına 3 performans seviyesi eşlik eder:

       1. Konvektif Soğuk Direnci (performans düzeyi 0-4)

Eldivenin, konveksiyon ile soğuk transferinin ölçülmesi yoluyla elde edilen, termal izolasyon özellikleri esas alınır.

      2. Temas Soğuğu Direnci (performans düzeyi 0–4)

Eldiven malzemesi soğuk bir nesneyle temasa maruz bırakıldığında malzemenin termal direnci esas alınır.

      3. Su Penetrasyonu (0 veya 1)

0 = su penetrasyonu

1 = su penetrasyonu yok

EN 511 dereceli bütün eldivenler ayrıca, aşınma ve yırtılma için en az performans düzeyi 1 elde etmek zorundadır.


Radyoaktif Kontaminasyon ve İyonlaştırıcı Radyasyon Koruması


Radyoaktif kontaminasyon ve iyonlaştırıcı radyasyon tehlikelerinden korunma ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili kılavuz ilkeler


Standart EN 421:2010

Radyoaktif kontaminasyon ve iyonlaştırıcı radyasyondan koruma sağlayan eldivenler

Kapsam

Bu standart, iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif kontaminasyondan koruma sağlayan eldivenler için geçerlidir.

Tanımlar ve Koşullar

Korumanın türü, spesifik eldiven niteliklere ilişkin bir piktogramla gösterilir.

Radyoaktif Kontaminasyon

Radyoaktif kontaminasyondan koruyucu olması için eldivenin sıvı geçirmez olması ve EN 374’te tanımlanmış bulunan penetrasyon testini geçmesi gerekmektedir.

Çevreleme amacıyla kullanılan eldivenler için eldivenin ilave bir spesifik hava kaçağı testinden geçmesi gerekmektedir.

Malzemeler, ozon çatlaması davranışları bazında modelize edilmiş olabilir. Bu test opsiyoneldir ve eldiven seçiminde bir yardımcı araç olarak kullanılabilir.

İyonlaştırıcı Radyasyon

İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için bir eldivenin belirli bir miktarda kurşun veya eşdeğeri metal (kurşun eşdeğeri olarak anılır) içermesi gerekmektedir. Bu kurşun eşdeğerinin her bir eldiven üzerinde işaretlenmiş olması şarttır.

Elektrostatik Koruması

Elektrostatik deşarj riskini artıran patlayıcı (ATEX) çevre veya ortamlarda korunma ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili kılavuz ilkeler.Standart EN 1149

Elektrostatik Özellikler

Kapsam

Bu standart, elektrostatik deşarjlardan kaçınmaya yönelik elektrostatik dağıtıcı koruyucu giysilerin (eldivenlerin) imalatında kullanılan malzemelerle ilgili test metotlarına dair koşulları belirlemektedir.

Tanım ve Koşullar

EN 420:2003 kapsamında, elektrostatik özellikleri EN 1149’da belirtilen test metotlarına göre test edileceği tanımlanmıştır.

EN 1149-1:2006

Kısım 1 testi, (test numunesi üzerinde duran) iki belirli elektrot arasındaki malzemenin yüzeyi boyunca yüzey özdirenci/ direnç (Ω) = ohm cinsinden direnç ve 100±5V düzeyinde bir potansiyel şeklinde tanımlamaktadır.

EN 1149-2:1997

Kısım 2 testi, bir malzeme içindeki, test numunesinin birbirinin aksi yüzeylerine yerleştirilmiş iki elektrot arasındaki dikey direnç (Ω) = ohm cinsinden direnç ve 100±5V düzeyinde bir potansiyel şeklinde tanımlamaktadır.


EN 1149-3:2004


Kısım 3
yarı zayıflama süresi testini T50 (s) = malzeme üzerinde bir elektrot tarafından indüklenen bir değişimle bir malzemede %50 zayıflama oluşmasına kadar geçen süre olarak tanımlamaktadır.


EN 1149-5:2007

Kısım 5 eldivenler için anti-statiklik istemleme kriterlerini tanımlamaktadır:

  • Yüzey direnci < 2,5x109 Ω (veya Yüzey Özdirenci < 5x1010 Ω) veya
  • Değişim zayıflama süresi T50 < 4s
  • Dikey direnç (Ω) için belirlenmiş herhangi bir kriter bulunmamaktadır.

EN 420 standardı uyarınca, herhangi bir anti-statik piktogram kullanılmayacaktır.


Standart EN 16350

Patlayıcı (ATEX) ortamlarda kullanılacak koruyucu eldivenlerin Elektrostatik Özellikleri

Kapsam

Bu standart eldivendeki her bir maddenin < 108 ohm olarak tanımlanan düşük dikey direnci olmasını gerektirmektedir. EN 1149’un her zaman uygun olmayabileceği patlayıcı ortamlarda kullanım içindir.

Tanımlar ve Koşullar

    • Her malzeme için dikey direnç < 1,0 X 108 ohm (bağlanmamış malzemeler olması durumunda, birlikte test edilirler)
    • Test EN 1149-2 uyarınca gerçekleştirilir (sıcaklık 23 °C ve B.N. %25)

İşaretlemeler

Eldiven işaretlemeleri EN 420:2003’e denk olmalıdır.


Elektrik İzolasyonu Koruması

Mekanik ve termal tehlikelere karşı koruma ihtiyacı bulunan işçilere yönelik deri koruyucu eldivenlerle birlikte giyilen izolasyon eldivenleri ve mitten eldivenleriyle ilgili kılavuz ilkeler.


Standart EN 60903:2003

Enerjili iletim hatlarında çalışma – elektrik izolasyonu eldivenleri

Kapsam

Bu standart, enerjili iletim hatlarıyla çalışılan ortamlarda kullanıcıyı elektrik çarpmasından korumak amacıyla tasarlanmış bulunan izolasyon eldivenleri ve mitten eldivenlere (hem astarlı hem astarsız) uygulanır. Deri koruyucu eldivenlerle birlikte normal olarak, mekanik koruma sağlamak amacıyla izolasyon eldivenlerinin üzerine giyilen kauçuk izolasyon eldivenleri kullanılmalıdır.

Koşullar

Enerjili iletim hatlarında çalışmaya yönelik bir izolasyon eldiveni, KKD yönetmeliğinde tanımlanan şekilde bir Kategori III üründür. Enerjili iletim hatlarında çalışmaya uygunluk sertifikası olan bir eldivenin EN 420 koşullarını karşılaması; mekanik, termal (düşük sıcaklık için), alev geciktiricilik ve yaşlandırmayla ilgili olanlar dahil olmak üzere EN 60903 uyarınca bütün zorunlu testleri geçmesi ve çeşitli koşulları karşılaması gerekmektedir.

Uygulamaya spesifik özelliklerine (= direnç) bağlı olarak , kauçuk izolasyon eldivenleri de ilaveten test edilebilir:

Asit: yüksek konsantre sülfürik asit içine daldırıldıktan sonra tatmin edici mekanik ve di-elektrik performansı.

Yağ: yağ içine daldırıldıktan sonra tatmin edici mekanik ve di-elektrik performansı.

Ozon: yüksek konsantrasyonlu ozon ile temas ettikten sonra tatmin edici yüzey kalitesi (çatlama) ve di-elektrik performansı.

Çok düşük sıcaklık: -40 °C’de 24s boyunca büküldükten sonra yırtılma, kırılma veya çatlama olmazsa tatminkardır.

Zararlı fiziksel düzensizliklere izin verilmez ve her bir eldiven tek tek muayene edilmeli ve di-elektrik testine tabi tutulmalıdır.

İzolasyon eldivenleri tekli cidar kalınlıklarına bağlı olarak 500 ila 36.000 Volt AC arasındaki altı farklı koruma sınıfını kapsayabilir.

Periyodik muayene ve elektriksel tekrar testi Sınıf 1, 2, 3 ve 4 olanlar, depolamada bulunanlar da dahil olmak üzere, her 6 ayda bir görsel olarak ve

di-elektrik açısından tekrar test edilmelidir. Sınıflar 0 ve 00 için görsel muayene yeterlidir.

İşaretleme ve Bilgilendirme

İmalatçının kimliğine ek olarak ürün ve ebat ataması, ilgili standartlar (EN 60903 ve EN 420: “CE”-işareti) ve ilgili piktogram (çift üçgen ve açık kitap piktogramı), işaretleme ilgiliyse — şu spesifik tehlikelere karşı eldivenin direncini gösteren bir kategori de içerebilir:

KATEGORİ H: Yağ direnci

KATEGOR
İ A: Asit direnci

KATEGOR
İ Z: Ozon direnci

KATEGORİ C: Çok düşük sıcaklıklara direnç

KATEGORİ R: Kategoriler H + A + Z (yukarıda)

Not:
Kompozit Eldivenler

Spesifik malzemeden (doğal olmayan kauçuktan) yapılan izolasyon eldivenleri ilave aşınma (ağırlık azalması) ve kesilme (minimum seviye
2) testleri zorunludur. Elektrik izolasyonu eldivenleri ilave entegre mekanik koruma sağlar. Kompozit eldivenler ilave bir mekanik sembolü (çekiç) ile belirtilir ve genellikle üst eldiven olmadan giyilir.

Kaynak Koruması

Manuel kaynak yapma, kesme ve ilişkili süreçler esnasında ısıdan ve alevlerden korunma ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili kılavuz ilkeler.

Standart EN 12477:2001

Manuel metal kaynağı esnasında koruma sağlayan eldivenler


Kapsam

Bu standart manuel metal kaynağı, kesme ve ilişkili süreçlerde kullanıma yönelik eldivenlere uygulanır.

Koşullar

EN 12477: Kaynakçılar için koruyucu

Manuel metal kaynağı için standart

konvektif eldiven

"Dolphin Eldiven mümkün olan en güvenli ve yüksek kalitede el korumasını sağlamayı taahhüt etmektedir. Bizim eldivenlerimizi seçerek AB standartlarını karşıladığınızı ve işçileriniz için en iyi korumayı temin ettiğinizi garanti ediyoruz."

DOLPHİN ELDİVEN LOGO

UYARI: Hiçbir eldiven kesilme veya aşınma olasılıklarını tamamen önleyemez veya bertaraf edemez. Bu eldivenler elektrikli bıçaklar, tırtıklı ya da diğer keskin veya döner ekipmana karşı koruma sağlamak için tasarlanmamış veya bunlara karşı test edilmemiş oldukları gibi aşınmalarla ilişkili yaralanma ihtimalini tamamen önleyemez veya bertaraf edemezler. DOLPHİN ELDİVEN AÇIKÇA SAĞLANAN BİLGİLER DIŞINDAKİ HİÇBİR GARANTİDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.